˝آنات˝ و ˝ زخم‌های وحشتناک زمین بازی˝ در تئاتر شهر

˝آنات˝ و ˝ زخم‌های وحشتناک زمین بازی˝ در تئاتر شهر
˝گروه قصه˝ به سرپرستی ساناز بیان به مدت 15 روز در مرکز مطالعات قشقایی، با اجرای دو نمایش به روی صحنه می‌رود. . . .

˝آنات˝ و ˝ زخم‌های وحشتناک زمین بازی˝ در تئاتر شهر

˝گروه قصه˝ به سرپرستی ساناز بیان به مدت 15 روز در مرکز مطالعات قشقایی، با اجرای دو نمایش به روی صحنه می‌رود. . . .
˝آنات˝ و ˝ زخم‌های وحشتناک زمین بازی˝ در تئاتر شهر

آهنگ جدید